Kunskap och tips om nötkött och klimat

Inom Energigården, som drivs av Agroväst, arbetar vi aktivt för utvecklingen av ett hållbart västsvenskt lantbruk. Genom att förmedla kunskap baserad på forskning och innovation som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan bidrar vi till en konkurrenskraftig livsmedels- och energiproduktion som säkrar arbetstillfällen på landsbygden. Nyligen publicerades fyra faktablad om nötkött och klimat där kunskap varvas med tips om hur du som nötköttsproducent kan minska klimatpåverkan. “Jag har till min glädje upptäckt att de flesta åtgärder vi behöver jobba med för att minska nötköttets klimatpåverkan också innebär en förbättrad lönsamhet för lan ...

Läs Mer…

Fortsatt negativ trend för ekologisk mat

För tolfte året i rad kunde vi i samband med den festliga Ekogalan i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm ta del av aktuella marknadsläget för ekologiska produkter i Sverige. I årets program kunde konstateras nytt fokus på hur vår hälsa är beroende av bra livsmedel genom inledningsföredraget av Kerstin Fredlund, läkare och forskare, initiativtagare till Hidden in Grains. Hon menar i sitt föredrag att vi kan spara offentliga sjukvårdsresurser genom att arbeta mer förebyggande med bättre kosthållning och mer fiberrik mat. Det är oklart om i vilken utsträckning det vetenskapligt finns en koppling mellan hälsa och ekologiska livsmedel. Det är o ...

Läs Mer…

Investering i frisk gröda ger högre utbyte

FN har utropat år 2020 till det internationella växtskyddsåret.  FAO och internationella växtskyddskonventionen vill öka medvetenheten och kunskapen om tillståndet i världen gällande växter. Man vill med satsningen visa på betydelsen av friska växter kopplat till de globala hållbarhetsmålen. I Sverige ser vi ett ökat svamptryck och det gäller att vara uppmärksam på sjukdomar för att hålla grödan frisk. Därtill händer det mycket på växtskyddsfronten med preparat som fasas ut och nya som blir godkända. Gröna Möten tillsammans med Soyl och Lantbrukets affärer bjöd in till en heldag i Skövde 4 februari 2020 där expertis fanns på plats för spridni ...

Läs Mer…

Akademiens A W Bergstenpris går i år till Jan Rundqvist

A W Bergstenpristagare Jan Rundqvist Det prestigefyllda priset som årligen delas ut till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse delades 28 januari 2020 ut till skaraborgaren Janne Rundqvist. Förra veckan fick Janne under högtidliga former på Stockholms Stadshus motta priset för sitt stora engagemang i att utveckla ett konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige, genom att kombinera utveckling av nya affärsidée ...

Läs Mer…

Vägen framåt är mellangrödor

Marken är en begränsad resurs som vi vill kunna fortsätta bruka med lönsamhet och god avkastning. I monokulturella odlingssystem uppstår problem i form av jord- och vattenerosion, markpackning och minskad mullhalt. Vilken betydelse har jordhälsa för bördighet och hög avkastning? Sara Singla, lantbrukare och rådgivare från södra Frankrike, ger sitt perspektiv utifrån familjejordbrukets 40 års odlingssystem utan plöjning: “Se inte tillbaka och undra ‘varför’, utan rikta blicken framåt och säg ‘varför inte’?” Hon presenterar många konkreta exempel på hur man, oavsett jordart, kan skapa förutsättningar för ett rikare liv under markytan. Huvudbuds ...

Läs Mer…

Gröna Möten presenteras vid Framsteget 2020

Inom Livsmedelsprogram Halland arrangeras årligen Framstegsdagen. Framsteget 2020 arrangeras för att ge möjlighet till nätverkande och inspiration med syfte att synliggöra Halland som matregion. Årets program har ett sjömatstema och hålls passande nog på Tiraholms Fisk i Unnaryd. Flera föredrag som visar på innovation gällande produkter och affärsmodeller har fisk som råvara. Moderator för dagen är Helena Kurki som på olika sätt varit delaktig i utvecklingen av Livsmedelsprogram Halland. Ulrika Åkesson och Madeleine Vendel, Gröna Möten Gröna Möten kommer presenteras som koncept för hur man i Skaraborg och Sjuhärad framgångsrikt satsat på det ...

Läs Mer…

Dags att lägga om svampstrategi i växtodlingen

Denna vinter kan verkligen jämföras med Skottlands mildare och mer regniga klimat. Vad innebär ett förändrad svenskt klimat för oss som odlare i södra Sverige? “Kombinationen av ett klimat i förändring och miljöåtgärder i form av utfasning av växtskyddspreparat parallellt med att nya verkningsfulla substanser godkänns ställer krav på både den enskilde lantbrukaren och rådgivare. FRAC-kartan är ett verktyg som kan ge oss stöd i att bättre förstå hur olika aktiva substanser verkar i säsong och i kombination med andra”, säger Hans Alvemar, Soyl. Effektivt med samlad kunskap på en plats Soyls ursprungliga verksamhet finns i Storbritannien och Han ...

Läs Mer…

Stort intresse för fusariumtoxiner och ergotalkaloider

Erik Hartman, Föreningen foder & spannmål Årets DON-konferens hölls i Skara 4 december och hade i år tema ”Nya gränsvärden för mjöldryga och fusariumtoxiner”. Erik Hartman, Föreningen foder & spannmål inledde traditionsenligt med att ge en översiktsbild över skördeläget utifrån förekomst av toxiner i spannmål. Totalt har 8100 analysprover gjorts framför allt i havre och företrädesvis i Västsverige. 2019 visar en mycket låg förekomst av DON. Detta trots att säsongens förutsättningar gav en skördeprognos om medelhög risk för förekomst av fusariumtoxiner. Med detta kan åren 2011-2019 visa på en avklingande trend av DON i havre. Trots det ...

Läs Mer…

Diverse Nordic – nytt nordiskt samarbete för bevarande av lantraser

Nina Saether, forskare vid Nibio, Norge Det finns ett stort kunskapsgap gällande värdet av nordiska lantraser när det kommer till köttegenskaper och lantrasernas bidrag till ekosystemtjänster i Norden. Tio nordiska forskare inom nöt- och lammköttskvalitet samlades tre dagar i november 2019 i Skara för att diskutera forskningens möjligheter att ge stöd för de hotade lantraserna. Gruppen menar att antalet nordiska lantraser är mycket lågt. Detta i kombination med dagens debatt om boskapens klimatpåverkan gör att det kulturella arv som lantraserna utgör är hotat. Gruppen har nu samlat tillgänglig slaktkropps- och köttkvalitetsdata som ett underl ...

Läs Mer…

Beräkningsmodeller för lantbrukets miljö- och klimatnytta diskuterades i Herrljunga

I slutet av oktober 2019 träffades lantbrukare, rådgivare och intresserade aktörer för ett kunskapsutbyte och diskussion kring möjligheten att driva lantbruk klimatneutralt. Energigården hade tillsammans med Gröna Möten och RISE satt samman ett intressant program som inleddes med föredrag från RISE och Skogforsk som visade på teorierna bakom omställningen till ett hållbart lantbruk inom jord och skog. Ulf Sonesson, forskningschef RISE med expertis inom livsmedels miljöpåverkan, förklarar hur dagens livscykelanalyser görs och hur olika perspektiv står i konflikt med varandra. Till exempel konflikten inom nötköttsproduktion där klimatperspektiv ...

Läs Mer…

Nyhetsarkiv

Tidigare evenemang