En heldag om mjölk

Det finns ett stort intresse av att få mer kunskap inom mjölk- och mejeriproduktion. Grunden till att starta mötesplatsen Gröna Möten är just att fånga dessa aktuella behov, samla kunskapskällor från olika aktörer och sprida denna kunskap till våra gemensamma nätverk av lantbruksföretag, rådgivning och studenter. Behovet av ett heldagsseminarium med tema hur man säkrar hög kvalitet på mejeriprodukter lyftes fram inom Lokalproducerat i Västs branschråd för ägg och mejeri. Cecilia Faktus, rådgivare vid Lokalproducerat i Väst säger att ”Vi såg en möjlighet att göra ytterligare kompetenshöjande insatser via EU-projektet REFRAME. Det är tredje gån ...

Läs Mer…

Fokus på lammköttskvalitet vid EU-projektmöte i Norge

Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött är ett treårigt EU-projekt med målsättning att skapa bättre förutsättningar för nöt- och lammköttsproducenter i regionen Västra Götaland (Sverige), Nord- och Midtjylland (Danmark). Detta är ett samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen. I projektet fokuserar vi på att öka kunskapen om god ätkvalitet och etisk kvalitet från uppfödare till konsument. Projektets tredje samlade konferens hölls i NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) Ås, strax söder om Oslo. NIBIO fungerar i projektet som referens och kanal för spridning av information om proj ...

Läs Mer…

Naturbetesmarker för ett långsiktigt hållbart ekosystem

Det som idag finns kvar av de ursprungliga naturliga betesmarkerna är endast små fragment efter de historiskt genomförda skiftena på landsbygden. De få arealer som är kvar behöver uppmärksammas och värnas om, säger landsbygdsutvecklare i Jönköpings kommun, Simon Jonegård. ”Jag bor idag på mina morföräldras gård utanför Bankeryd och jag kan konstatera att kopplingen mellan butiken vi handlar i och jordbruket är bruten”. Den tidigare modellen där lantbrukaren levererade det som gården gav in till staden har ersatts av massproducerade, rikt varierade kolhydratsformer från en global marknad. Utmaningar i stödsystem som inte verkar i samma riktnin ...

Läs Mer…

Klimatklivet – ett ekonomiskt stöd med mål att minska växthusgasnivån

På Green Tech Park i Skara hölls 17 oktober 2017 en heldag där lantbruksföretagare inbjöds till Gröna Mötens seminarium om smarta torkningslösningar. Temat var något som intresserade många och bildningssalen var fylld till bredden. “Jag förstod ganska tidigt att detta var ett intressant ämne långt utanför vårt närområde. Ändå blev jag förvånad över antalet företagare som tagit sig tid för att lyssna till och diskutera energisnåla torkningslösningar”, säger Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst och Gröna Möten. På förmiddagen gavs presentationer av tre företag som levererar värmepannor för torkning av spannmål. Det var representanter från ...

Läs Mer…

Studiebesök på världens nordligaste permaculture farm

Strax utanför Västra Änmtervik i Värmland ligger ett mindre lantbruk med kombinerad skog- och jordbruksmark. Gården drivs sedan 2014 av paret Richard Perkins och Yohanna Amselem som en visnings- och undervisningsgård. Permaculture Ridgedale är världens nordligaste lantbruk som drivs som en permaculture farm. Mycket förenklat betyder det ett högdiversifierat lantbruk med odling och självhushåll som drivs ekologiskt där alla resurser nyttjas cirkulärt och intensivt. Detta för att visa att det är möjligt att klara sig på det jord och skog ger även i Nordens kalla klimat och på relativt liten yta. Richard Perkins säger att det är tufft med bara 1 ...

Läs Mer…

Nytt Leaderprojekt om småskalig mältning av spannmål

Ett initiativ från företagare från bygden med intresse inom spannmål, malt och öltillverkning la grunden för ett nystartat projekt inom Leader Nordvästra Skaraborg. Projektledare är Thomas Börjesson, Agroväst. “Efterfrågan på mältat spannmål ökar både från bageri- och ölbryggerinäringen och då särskilt ekologisk malt och olika typer av specialmalt”, berättar Thomas, som just nu är ute och träffar en rad olika företag för att fånga upp behov och befintliga produktionsmöjligheter för att tillverka malt regionalt. “Vår förhoppning är att vi på sikt ska kunna erbjuda lokalt producerade produkter till kunder inom regionen och på detta sätt skapa n ...

Läs Mer…

I Sverige äter vi mer av allt

En heldag om kött. För en del kanske det verkar överdrivet att ägna en hel dag under SLUs Smedjeveckan till diskussioner och debatt om kött och köttproduktion. Men inte alls för de som var där. Ett stort intresse visade sig konkret genom att vi till den goda köttsoppan av utomordentliga och såklart svenska råvaror samlade drygt 50 deltagare till vårt seminarium “Vad är köttkvalitet?”. Deltagarna representerades av allt ifrån uppfödare, rådgivare, forskare till slakterinäring och studenter. Alla nyfikna på aktiviteter som bedrivs inom ämnet på SLU-campusområdet. Gröna Möten höll i seminariet med utgångspunkt i ett treårigt EU-projekt som i Sve ...

Läs Mer…

Gården som redskap för grön rehabilitering

Tisdagen 12 september samlades ett 35-tal personer med intresse för tema Grön Rehab. Att se grön rehab som en möjlig ekosystemtjänst vidgar perspektiven ytterligare på vilka möjligheter det finns att skapa nya tjänster som i sin tur skapar nya arbetstillfällen på landsbygden. Kan man lägga till att det finns forskning som visar på de positiva effekterna av Grön Rehab i jämförelse med annan rehabiliteringvård blir det inte bara intressant utan även högst aktuellt. Gröna Möten fångar upp nya intressanta frågeställningar som både utmanar och engagerar många. Green Care är samlingsnamnet Bland deltagarna fanns både redan etablerade grön rehab/grö ...

Läs Mer…

Naturbruksskolan Sötåsen testar kortare livsmedelskedjor

23 augusti 2017 inbjöd Naturbruksskolan Sötåsen till invigning av deras nya designträdgård och mekaniska frilandsodling. Ett projekt med mål att satsa på en ny utbildningsinriktning: trädgård startades för två år sedan. Det har funnits många utmaningar menar Hans Nilsson, lärare och projektledare växtodling på Sötåsen. Invigning av ny utbildningsinriktning Även om intresset för trädgård har vuxit sig starkt under senare tid så är det en utmaning att få elever intresserade av att utbilda sig inom just trädgård. Man har på Sötåsen därför kommit fram till en integrerad lantbruks- och trädgårdsutbildning. Den kommer också vara inriktad mot ekolog ...

Läs Mer…

Agroväst med i referensgrupp för mer klimatsmart energiförsörjning

Under 2017-2018 kommer en pilotimplementering på en KRAV-gård i Hälsingland vara grunden för att undersöka möjligheten att med hjälp av nätkopplade batterier utnyttja solel effektivt. Målet är en mer klimatsmart elförsörjning. Intresset för solel är stort bland lantbrukare, men investeringstakten har varit låg. Den avgörande frågan är hur man får ihop en bra investeringskalkyl. På tekniksidan går utvecklingen fort bland annat pådriven av en växande elbilsmarknad och sortimentet av nätkopplade batterier blir större med snabbt fallande priser. Det är en liknande trend som sedan länge gällt solceller. Detta gör att förutsättningarna idag klart h ...

Läs Mer…

Nyhetsarkiv